gdkns

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Giáo dục kỹ năng sống  cho học sinh là rèn luyện cách tư duy tích cực, hình thành thói quen tốt thông qua các hoạt động và bài tập trải nghiệm, chứ không đặt…
mt-s-phng-php-v-k-thut-dy-hc-tch-cc-1-638

Một số kỹ thuật dạy học tích cực

Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh có nghĩa là phải thay đổi cách dạy và cách học. Chuyển cách dạy thụ động, truyền thụ một chiều “đọc- chép”,…